‘కొన్నిసార్లు రావడం లేట్ అవుతుంది కానీ.. రావడం మాత్రం పక్కా’.. నాగబాబు మళ్లీ ఏసేశారు

© తెలుగు సమయం ద్వారా అందించబడింది వామ్మో వామ్మో.. మెగా బ్రదర్ నాగబాబు డైలాగ్ విన్నారా?? ‘కొన్నిసార్లు రావడం లేట్ అవుతుంది కానీ.. రావడం మాత్రం పక్కా...

Source: