సోషల్ మీడియాలో సిక్కుల పేర్లతో సిక్కులపైనే దుష్ప్రచారం... నకిలీ నెట‌్‌వర్క్ గుట్టు రట్టు

© BBC తమను సిక్కులుగా చెప్పుకుంటూనే విభజన వాదం అజెండాను ముందుకు తీసుకు వెళ్లిన నకిలీ సోషల్ మీడియా అకౌంట్ల ఒక నెట్‌వర్క్ గుట్టు బయటపడింది. సీఐఆర్(స...

Source: