బ్రిట్నీ స్పియర్స్: ఈ పాప్ గాయని కన్న తండ్రిపైనే కోర్టులో పోరాడాల్సి వచ్చింది ఎందుకు?

© Reuters బ్రిట్నీ స్పియర్స్ ప్రముఖ పాప్ గాయని బ్రిట్నీ స్పియర్స్‌పై ఆమె తండ్రికున్న సంరక్షణాధికారాలు ముగిసాయి. 13 ఏళ్ల పాటు ఈ ఒప్పందం ఆమె జీవితాన్ని ...

Source: